ایجاد رشته دوم برای دانشجویان شریف(ارائه دو مدرک تحصیلی)
  رویداد

ایجاد رشته دوم برای دانشجویان شریف(ارائه دو مدرک تحصیلی)

  رویداد

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: رشته های میان رشته ای در این دانشگاه راه اندازی کردیم که آنها به عنوان رشته دوم دانشجویان بشمار می روند و دانشجویان با تحصیل در آن ۲ مدرک می گیرند. محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشگاه صنعتی شریف رشته های میان رشته ای در مقاطع کارشناسی و...  ادامه مطلب ...