اطلاعيه در خصوص رشته های آموزش بهداشت، مهندسی بهداشت محيط و مشاوره در مامایی
  رویداد

اطلاعيه در خصوص رشته های آموزش بهداشت، مهندسی بهداشت محيط و مشاوره در مامایی

  رویداد

اطلاعيه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص پذیرش رشتههای آموزش بهداشت،مهندسی بهداشت محيط و مشاوره در مامایی مرحله تکميل ظرفيت کارشناسی ارشد ٩٦ با سپاس به درگاه خداوند متعال و با سلام و درود به پيشگاه حضرت بقيه ا…(عـج ) بدينوسـيله بـه اطلاع داوطلبان متقاضی مرحله تکميل ظرفيت رشتههـای آمـوزش بهداشـت، مهندسـی بهداشـت محيط و...  ادامه مطلب ...