اسامی قبولين نهايي رشته فوريتهاي پزشكي آزمون كارداني به كارشناسي سال 1396
  خبر

اسامی قبولين نهايي رشته فوريتهاي پزشكي آزمون كارداني به كارشناسي سال 1396

  خبر

نام خانوادگی و نام شماره شناسنامه رشته محل قبولی ابارشي حسام 780410408 1204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ابراهيمي ابوذر 4190157945 1228 – دانشگاه علوم پزشكي دزفول ابراهيمي زانيار 2920203126 1214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج ابهري علي 780323637 1204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ابهري فيلشور مهدي 50 1204 – دانشگاه علوم پزشكي... ادامه مطلب ...