شرایط پذیرش اعتبار سیستم‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد
  خبر

شرایط پذیرش اعتبار سیستم‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

  خبر

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی گفت: به منظور ارتقای سطح علمی دانشکده‌های پزشکی کشور، اعتباربخشی سیستم های آموزشی در آینده‌ای نزدیک باید توسط سازمان‌های بین‌المللی داوری و اعتبارسنجی شود که در غیر این صورت اگر اعتباربخشی فرآیند آموزش دانشگاهها توسط این سازمانها مورد تائید قرار نگیرد آموزش دانشگاههای علوم پزشکی اعتباری نخواهد داشت. به گزارش... ادامه مطلب ...