مدارك لازم براي اعلام نتايج آزمون استخدامي اداره كل منابع انساني و رفاه سازمان امور مالياتي کشور مورخ 10/09/1396
  خبر

مدارك لازم براي اعلام نتايج آزمون استخدامي اداره كل منابع انساني و رفاه سازمان امور مالياتي کشور مورخ 10/09/1396

  خبر

مدارك لازم براي بررسي و انطباق با مفاد آگهي: 1- ارائه كارنامه قبولي در آزمون كتبي مورخ 96/09/10 سازمان سنجش آموزش كشور 2- ارائه اصل مدرك تحصيلي به انضمام 2 برگ تصوير مربوطه 3- ارائه آخرين حكم قراردادي 4- معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران (در صورت استفاده از سهميه 5% ايثارگران) 5-... ادامه مطلب ...

  بلاگ

چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور


  بلاگ
چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور

با عنايت به اينكه تعدادي از شغل‌محل‌هاي مربوط به سهميه ياد شده،دروزارت آموزش وپرورش  فاقد داوطلب معرفي شده مي‌باشند، لذا به منظور تكميل ظرفيت سهميه ايثارگران 25 درصد موردنياز در شغل‌محل‌هاي مذكور، با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزارت آموزش و پرورش، بدين‌وسيله داوطلبان ايثارگر مشمول سهميه ياد شده با رعايت ضوابط مندرج در آگهي...



ادامه مطلب ...