مدارك لازم براي اعلام نتايج آزمون استخدامي اداره كل منابع انساني و رفاه سازمان امور مالياتي کشور مورخ 10/09/1396
  خبر

مدارك لازم براي اعلام نتايج آزمون استخدامي اداره كل منابع انساني و رفاه سازمان امور مالياتي کشور مورخ 10/09/1396

  خبر

مدارك لازم براي بررسي و انطباق با مفاد آگهي: 1- ارائه كارنامه قبولي در آزمون كتبي مورخ 96/09/10 سازمان سنجش آموزش كشور 2- ارائه اصل مدرك تحصيلي به انضمام 2 برگ تصوير مربوطه 3- ارائه آخرين حكم قراردادي 4- معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران (در صورت استفاده از سهميه 5% ايثارگران) 5-... ادامه مطلب ...