بررسی شاخص‌های ارزیابی ارتقای دانشگاه‌ها به تراز بین‌المللی
  خبر

بررسی شاخص‌های ارزیابی ارتقای دانشگاه‌ها به تراز بین‌المللی

  خبر

شاخص‌های ارزیابی ارتقای دانشگاه‌ها به تراز بین‌المللی با حضور سعید سمنانیان، عضو کمیته نظارت و هدایت طرح ارتقا دانشگاه‌های منتخب در دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت . به گزارش ایسنا، دکتر سعید سمنانیان عضو کمیته نظارت و هدایت طرح ارتقا دانشگاه‌های منتخب به تراز بین‌المللی در این آیین ضمن تشریح شاخص‌های ارزیابی ارتقای دانشگاه‌ها... ادامه مطلب ...