فهرست بخشي از كتب منابع آزمون سراسري 1397 گروه آزمايشي هنر
  رویداد

فهرست بخشي از كتب منابع آزمون سراسري 1397 گروه آزمايشي هنر

  رویداد

بخشي از سؤال هاي تخصصي گروه آزمايشي هنر از كتاب هاي: كارگاه هنر 1 (كد: 594)، كارگاه هنر2 (كد: 1/594)، سير هنر در تاريخ 1 (كد:3/594)، سير هنر در تاريخ 2(كد:8/594)، انسان، فضا، طراحي(كد: 7/594)، آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران(كد:6/594)، مباني هنرهاي تجسمي (كد:21/358)، طراحي1 (كد:92/359)، طراحي2 (كد:9/489)،آشـنايي با بنـاهاي تـاريخي(كد:6/492)، خط در گرافيك...  ادامه مطلب ...