بلاگ

مواد آزمون ورود به حرفه كاردانهاي فني ساختمان مهر ۱۳۹۶


  بلاگ
مواد آزمون ورود به حرفه كاردانهاي فني ساختمان مهر ۱۳۹۶

رشته شهرسازي (كارداني) • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب‌سايت) • مبحث اول ( تعاریف )- ( ۱۳۹۲ ) • مبحث دوم ( نظامات اداري )- (۱۳۸۴ )...ادامه مطلب ...