محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون استخدامي پزشکان متخصص سال 1396
  خبر

محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون استخدامي پزشکان متخصص سال 1396

  خبر

آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت كارت شرکت در آزمون و يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودی با اطلاعات ثبت‌نامي و يا هريك از موارد مندرج در بند «ب» فوق، داوطلبان مي‌توانند از ساعت 8:30 الي12:00 صبح و 14:00 الي 17:00 بعدازظهر روز... ادامه مطلب ...