نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 21/8/1395
  خبر

نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 21/8/1395

  خبر

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ 95/08/21، پيرو اطلاعيه مورخ 95/09/20 و اطلاعيه هاي بعدي در تاريخ  3، 5، 13، 19، 24 و 95/11/27 و 1، 8، 18، 21 و 95/12/25 و 96/01/21، 96/03/31، 96/04/11، 96/05/03، 96/05/25، 96/06/29، 96/07/11، 96/07/20، 96/08/10 و 96/09/01 در رابطه با نتايج... ادامه مطلب ...