زمان شركت در سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستياري دندانپزشكي سال ١٣٩٧
  رویداد

زمان شركت در سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستياري دندانپزشكي سال ١٣٩٧

  رویداد

سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي دندانپزشكی(سال١٣٩٧ ) با توجه به زمان بندي زير و رعايت شرايط مندرج در آئين نامه ها و مقررات مصوب٬ به صورت متمركز در تعدادي از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور برگزار خواهد شد. ١ -ثبت نام آزمون در اسفند ماه سال ١٣٩٦به صورت اينترنتي و...  ادامه مطلب ...