زمان‌ برگزاري آزمون تصدي منصب قضاء در سال 1396
  رویداد

زمان‌ برگزاري آزمون تصدي منصب قضاء در سال 1396

  رویداد

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون تصدي منصب قضاء قوه قضائيه در سال 1396مي‌رساند كه آزمون مذكور در صبح روز جمعه مورخ 96/09/24 در 22 مركز استان به شرح جدول زیر برگزار مي‌شود. شهرستانهاي محل برگزاري آزمون استخدامي تصدي منصب قضاء قوه قضائيه در سال 1396 استان محل برگزاري آزمون نام شهرستان...  ادامه مطلب ...