آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 2
  رویداد

آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 2

  رویداد

15 روز دیگر تا برگزاری آزمون جایابی دانش آموختگاندندان پزشکیخارج کشور 2 زمان باقیست. برا اطلاعات بیشتر به سایت سنجش پزشکی مراجعه کنید.  ادامه مطلب ...

یک ماه دیگر تا آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 2
  رویداد

یک ماه دیگر تا آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 2

  رویداد

یک ماه دیگر تا برگزاری آزمون جایابی دانش آموختگاندندان پزشکیخارج کشور 2 زمان باقیست. برا اطلاعات بیشتر به سایت سنجش پزشکی مراجعه کنید.  ادامه مطلب ...