دانشگاه امیرکبیر و انجمن علمی فناوری چاپ ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند
  رویداد

دانشگاه امیرکبیر و انجمن علمی فناوری چاپ ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند

  رویداد

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن علمی فناوری چاپ ایران در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات تفاهمنامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی امضاء کردند.  ادامه مطلب ...