تغييرات آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97
  خبر

تغييرات آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97

  خبر

به اطالع ميرساند براساس اعالم دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اصالحاتی به شرح زیر در رشته های اعلام شده طی اطلاعیه شماره 3 ،انجام شده که داوطلبان الزامی است در این رابطه دقت نمایند. 1 -رشته کارشناسی پدافند غيرعامل در نظام سالمت به مدارک مورد پذیرش رشته امتحانی مهندسی بهداشت محيط... ادامه مطلب ...