تغييرات آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97

تغييرات آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 97

به اطالع ميرساند براساس اعالم دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اصالحاتی به شرح زیر در رشته های اعلام شده طی اطلاعیه شماره 3 ،انجام شده که داوطلبان الزامی است در این رابطه دقت نمایند.
1 -رشته کارشناسی پدافند غيرعامل در نظام سالمت به مدارک مورد پذیرش رشته امتحانی مهندسی بهداشت محيط )کد ردیف:54 )اضافه شده است.
2-در رشته امتحانی علوم تغذیه)کد ردیف:11 ،)مدارک مورد پذیرش رشته زیست شناسی)جانوری، عمومی و سلولی مولکولی( به عبارت زیست شناسی جانوری؛ زیست شناسی عمومی؛ زیست شناسی سلولی مولکولی )گرایشهای ژنتيک و بيوشيمی( تغيير یافتهاست.
3-منابع سه رشته ارزیابی فناوری سالمت، اقتصاد بهداشت و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
تغيير یافته است.
5-در رشته امتحانی تکنولوژی گردش خون همانند سالهای گذشته، داشتن حداقل 2 سال سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی میباشد.