تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال1396

تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال1396

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد مطهري در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال1396 مي‌رساند كه اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي ذيربط به همراه اطلاعيه مربوط به برنامه زماني مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش در روز دوشنبه مورخ  96/10/04 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام خواهد شد. 

ضمناً كليه معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه‌متمركز آموزش علوم ورزشي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي در آزمون سراسري سال 96 كه در آزمون عملي رشته مذكور شركت نموده‌اند نيز مي‌بايست مطابق برنامه زماني مندرج در اطلاعيه مورخ 96/10/04 براي انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش خود اقدام نمايند.