چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور

چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور

با عنايت به اينكه تعدادي از شغل‌محل‌هاي مربوط به سهميه ياد شده،دروزارت آموزش وپرورش  فاقد داوطلب معرفي شده مي‌باشند، لذا به منظور تكميل ظرفيت سهميه ايثارگران 25 درصد موردنياز در شغل‌محل‌هاي مذكور، با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزارت آموزش و پرورش، بدين‌وسيله داوطلبان ايثارگر مشمول سهميه ياد شده با رعايت ضوابط مندرج در آگهي استخدامي (ايثارگران متقاضي در آن وزارت) در سقف دو برابر ظرفيت جهت بررسي مدارك و انجام ساير مراحل معرفي مي‌گردند.

بنابراين ايثارگراني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌شدگان دو برابر ظرفيت شغل محل‌هاي وزارت آموزش و پرورش اعلام گرديده است، لازم است جهت تحويل مدارك در ساعات اداري روزهاي يكشنبه الي سه‌شنبه (مورخ 96/07/30 لغايت 96/08/02) به اداره كل آموزش و پرورش استان مربوطه مراجعه نمايند. بديهي است تاريخ‌هاي اعلام شده به هيچ وجه قابل تمديد نخواهد بود.

ضمناً نظر داوطلبان معرفي شده را به توضيحات اطلاعيه مورخ 96/7/4 اين سازمان در خصوص وزارت مذكور جلب مي‌نمايد.