هیچ دانشجویی به دلیل تجمعات اخیر در بازداشت نیست

هیچ دانشجویی به دلیل تجمعات اخیر در بازداشت نیست

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت: تمام دانشجویان بازداشتی تجمعات اخیر آزاد شده اند و دانشجویی به دلیل تجمعات اخیر در بازداشت نمانده است.
غلامرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دانشجویان بازداشتی تجمعات اخیر افزود: تمام دانشجویان بازداشتی تجمعات اخیر آزاد شده اند و هیچ دانشجویی در بازداشت حضور ندارد.
وی درباره وضعیت دو نفر از این دانشجویان که به دلیل عدم تامین وثیقه در بازداشت بودند، گفت: هیچ دانشجویی به دلیل تجمعات اخیر در بازداشت نیست و همه آزاد شده اند.
به گزارش مهر، وزیر علوم عنوان کرده بوده که دانشجویان بازداشتی تجمعات اخیر همه آزاد شده اند به جز دو نفر که در پیگیری از معاون فرهنگی وزیر علوم مشخص شد که همه دانشجویان بازداشتی تجمعات اخیر آزاد شده و کسی از دانشجویان در بازداشت باقی نمانده است.