نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 21/8/1395

نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 21/8/1395

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ 95/08/21، پيرو اطلاعيه مورخ 95/09/20 و اطلاعيه هاي بعدي در تاريخ  3، 5، 13، 19، 24 و 95/11/27 و 1، 8، 18، 21 و 95/12/25 و 96/01/21، 96/03/31، 96/04/11، 96/05/03، 96/05/25، 96/06/29، 96/07/11، 96/07/20، 96/08/10 و 96/09/01 در رابطه با نتايج شغل محل هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نتيجه شغل محل هاي به جزء 7 خوشه شغلي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، در دانشگاه علوم پزشكي سبزوار شغل محل كاردان بهداشت خانواده-حسين آباد (كد 11879) و در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان شغل محل امور اداري ميرجاوه (كد 11746) كه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام  مي گردد.

 

برای ورود به اعلام نتيجه نهایی سومين آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی – آبان 1395 کلیک نماييد

 

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در اپلیکیشن کنکوق

پذيرفته شدگان چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1396/06/03

كارت شرکت در آزمون مربوط به وزارت امور خارجه با چهارمين آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۶

نتايج سومين آزمون استخدامي متمركزدستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21