مواد آزمون برخي از رشته هاي شغلي پزشك متخصص در آزمون‌ استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396

مواد آزمون برخي از رشته هاي شغلي پزشك متخصص در آزمون‌ استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396

پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396در تاريخ 96/08/25، بدين وسيله مواد آزمون برخي از رشته‌هاي شغلي متخصص در آزمون مذكور كه در دفترچه ‌راهنماي ثبت‌نام درج نگرديده بود، به شرح جدول ذيل و براي اطلاع داوطلبان ثبت‌نام كننده در اين رشته‌هاي شغلي اعلام مي‌گردد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت سنجش مراجعه فرمایید…