منابع دروس اختصاصی کنکور انسانی 97

منابع دروس اختصاصی کنکور انسانی 97

سوالات دروس عمومی کنکور انسانی به شرح زیر است :

1. ریاضی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش ریاضی 1 ( 93 ) ، آمار و مدلسازی ( 94 ) ، ریاضی سال سوم ( 95 ) و ریاضی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

2. اقتصاد :
منبع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتاب اقتصاد سال دوم ( 94 ) می باشد .

3. روان شناسی :
منبع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتاب روان شناسی سال سوم ( 95 ) می باشد .

4. علوم اجتماعی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب جامعه شناسی 1 ( 94 ) ، جامعه شناسی 2 ( 95 ) ، علوم اجتماعی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

5. تاریخ و جغرافی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب تاریخ ایران و جهان 1 ( 94 ) ، تاریخ ایران و جهان 2 ( 95 ) ، تاریخ شاسی پیش دانشگاهی ( 96 ) ، جغرافی 1 ( 94 ) ، جغرافی 2 ( 95 ) و جغرافی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .

6. فلسفه و منطق :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب فلسفه سال سوم ( 95 ) ، فلسفه پیش دانشگاهی ( 96 ) ، منطق سوم ( 95 ) ، می باشند .

7. زبان و ادبیات فارسی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب تاریخ و ادبیات ایران و جهان 1 ( 94 ) ، تاریخ و ادبیات ایران و جهان 2 ( 95 ) ، آرایه های ادبی ( 95 ) ، ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .