معرفی منابع آزمون سراسری سنجش 97

معرفی منابع آزمون سراسری سنجش 97

الف ـ دروس عمومي
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبيات فارسي
ادبيات فارسي (۲)
۱/۲۲۰
دوم
۹۴
کليه رشته‌ها
ادبيات فارسي (۳)
۱/۲۴۹
سوم
۹۵
کليه رشته ­ها غير از علوم انساني
زبان و ادبيات فارسي عمومي
۱/۲۸۳
پيش‌دانشگاهي
۹۶
کليه رشته‌ها
ادبيات فارسي ۳ (تخصصي انساني)
۲/۲۴۹
سوم
۹۵
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي ۳ ( تخصصي انساني)
۴/۲۴۹
سوم
۹۵
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي ۳ (غير علوم انساني)
۳/۲۴۹
سوم
۹۵
کليه رشته­ ها )غير از علوم انساني(
۲- عربي
عربي ۲ (غير از علوم انساني)
۱/۲۲۴
دوم
۹۴
کليه رشته­ ها (غير از علوم انساني)
عربي ۲ ( علوم انساني)
۲/۲۲۴
دوم
۹۴
مخصوص علوم انساني
عربي ۳ ( غير از علوم انساني)
۱/۲۵۴
سوم
۹۵
کليه رشته­ ها (غير از علوم انساني)
عربي ۳ (علوم انساني)
۲/۲۵۴
سوم
۹۵
مخصوص علوم انساني
۳- فرهنگ و معارف اسلامي
قرآن و تعليمات ديني ۲ (دين و زندگي)
۲۲۲
دوم
۹۴
کليه رشته ها
قرآن و تعليمات ديني ۳ (دين و زندگي)
۲۵۱
سوم
۹۵
کليه رشته ­ها
معارف اسلامي (دين و زندگي)
۱/۲۸۵
پيش­دانشگاهي
۹۶
کليه رشته ­ها
۴- زبان انگليسي
انگليسي ۳
۱/۲۵۲
سوم
۹۵
کليه رشته ­ها
انگليسي ۱ و ۲
۱/۲۸۴
پيش‌دانشگاهي
۹۶
کليه رشته­ ها
ب ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- رياضيات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۴
آمار و مدلسازي
۳/۲۳۴
دوم
۹۴
هندسه ۲
۴/۲۵۸
سوم
۹۵
رياضيات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۴
حسابان
۱/۲۵۸
سوم
۹۵
جبر و احتمال
۲/۲۵۸
سوم
۹۵
هندسه تحليلي و جبر خطي
۱/۲۹۴
پيش‌دانشگاهي
۹۶
حساب ديفرانسيل و انتگرال
۱/۲۹۵
پيش‌دانشگاهي
۹۶
رياضيات گسسته
۱/۲۹۶
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۲- فيزيک
فيزيک ۱ و آزمايشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۳
فيزيک ۲ و آزمايشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۴
فيزيک ۳ و آزمايشگاه (ويژه رياضي)
۴/۲۵۶
سوم
۹۵
فيزيک (ويژه رياضي)
۲/۲۹۳
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۳- شيمي
شيمي ۲ و آزمايشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۴
شيمي ۳ و آزمايشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۵
شيمي
۱/۲۸۹
پيش‌دانشگاهي
۹۶
ج ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زمين­شناسي
زمين شناسي
۱/۲۶۲
سوم
۹۵
علوم زمين
۱/۲۹۱
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۲- رياضيات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۴
رياضيات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۴
آمار و مدلسازي
۵/۲۵۸
سوم
۹۵
رياضيات ۳ (ويژه علوم تجربي)
۳/۲۵۸
سوم
۹۵
رياضيات عمومي ۱ و ۲
۱/۲۹۲
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۳- زيست‌شناسي
زيست­شناسي و آزمايشگاه ۱
۱/۲۳۱
دوم
۹۴
زيست­شناسي و آزمايشگاه ۲
۱/۲۶۱
سوم
۹۵
زيست­شناسي
۲/۲۹۰
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۴- فيزيک
فيزيک ۱ و آزمايشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۳
فيزيک ۲ و آزمايشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۴
فيزيک ۳ و آزمايشگاه (علوم تجربي)
۳/۲۵۶
سوم
۹۵
فيزيک (علوم تجربي)
۱/۲۸۸
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۵- شيمي
شيمي ۲ و آزمايشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۴
شيمي ۳ و آزمايشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۵
شيمي
۱/۲۸۹
پيش­دانشگاهي
۹۶
دـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم انساني
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- رياضيات
رياضيات ۱
۱/۲۱۱
اول
۹۳
آمار و مدلسازي
۳/۲۳۴
دوم
۹۴
رياضي(ويژه علوم انساني ـ علوم و معارف‌اسلامي)
۶/۲۵۸
سوم
۹۵
رياضي پايه
۲/۲۹۲
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۲- اقتصاد
اقتصاد
۱/۲۴۰
دوم
۹۴
۳- زبان و ادبيات فارسي
تاريخ ادبيات ايران و جهان ۱
۱/۲۴۶
دوم
۹۴
تاريخ ادبيات ايران و جهان ۲
۱/۲۷۶
سوم
۹۵
آرايه­هاي ادبي
۱/۲۸۰
سوم
۹۵
ادبيات فارسي ويژه علوم انساني
۴/۲۸۳
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۴- زبان عربي
عربي ۲ (ويژه علوم انساني)
۲/۲۲۴
دوم
۹۴
عربي ۳ (ويژه علوم انساني)
۲/۲۵۴
سوم
۹۵
عربي
۱/۳۱۶
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۵- تاريخ
تاريخ ايران و جهان ۱
۴/۲۳۵
دوم
۹۴
تاريخ ايران و جهان ۲
۳/۲۷۱
سوم
۹۵
تاريخ شناسي
۱/۳۰۲
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۶- جغرافيا
جغرافياي ۱
۲/۲۲۵
دوم
۹۴
جغرافياي ۲
۴/۲۷۱
سوم
۹۵
جغرافيا
۲/۲۹۷
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۷- علوم اجتماعي
جامعه­شناسي ۱
۱/۲۴۳
دوم
۹۴
جامعه شناسي ۲
۱/۲۸۱
سوم
۹۵
علوم اجتماعي (جامعه­شناسي نظام جهاني)
۱/۳۰۰
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۸- فلسفه
فلسفه
۱/۲۷۷
سوم
۹۵
فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي)
۱/۳۱۷
پيش‌دانشگاهي
۹۶
۹- منطق
منطق
۲۷۷
سوم
۹۵
۱۰- روان­شناسي
روان­شناسي
۱/۲۶۸
سوم
۹۵