معرفي شدگان سه برابر ظرفيت رشته‌ شغل محل‌هاي سازمان سنجش درآزمون استخدامي مورخ 96/6/3

معرفي شدگان سه برابر ظرفيت رشته‌ شغل محل‌هاي سازمان سنجش درآزمون استخدامي مورخ 96/6/3

بدينوسيله به اطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون استخدامي مورخ 96/6/3 كه اسامي آنان به منظور شركت در مصاحبه در رشته شغل محل‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور در تاريخ 96/08/14 اعلام گرديده است مي‌رساند، به منظور شركت در مصاحبه لازم است رأس ساعت 9/00 صبح روز يكشنبه مورخ 96/08/21 با همراه داشتن اصل كارت ملي، شناسنامه و هرگونه مدرك در رابطه با سوابق علمي، اجرايي، آموزشي و پژوهشي خود، به اداره منابع انساني و رفاه كاركنان اين سازمان واقع در كرج – مشكين‌دشت- خيابان شهيد متوسليان- سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه نمايند.

شايان ذكر است با عنايت به اينكه مصاحبه در بخش‌ها و موضوعات مختلف در پانل‌هاي تخصصي انجام خواهد شد و مصاحبه تا بعد از وقت اداري نيز ادامه خواهد يافت، لذا مصاحبه‌شوندگان بايد آمادگي لازم را در اين‌خصوص داشته باشند.