مدارك لازم براي اعلام نتايج آزمون استخدامي اداره كل منابع انساني و رفاه سازمان امور مالياتي کشور مورخ 10/09/1396

مدارك لازم براي اعلام نتايج آزمون استخدامي اداره كل منابع انساني و رفاه سازمان امور مالياتي کشور مورخ 10/09/1396

مدارك لازم براي بررسي و انطباق با مفاد آگهي:

1- ارائه كارنامه قبولي در آزمون كتبي مورخ 96/09/10 سازمان سنجش آموزش كشور

2- ارائه اصل مدرك تحصيلي به انضمام 2 برگ تصوير مربوطه

3- ارائه آخرين حكم قراردادي

4- معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران (در صورت استفاده از سهميه 5% ايثارگران)

5- معرفي نامه از سازمان بهزيستي براي معلولين (در صورت استفاده از سهميه 3% معلولين)