محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون استخدامي پزشکان متخصص سال 1396

محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون استخدامي پزشکان متخصص سال 1396

آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت كارت شرکت در آزمون و يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودی با اطلاعات ثبت‌نامي و يا هريك از موارد مندرج در بند «ب» فوق، داوطلبان مي‌توانند از ساعت 8:30 الي12:00 صبح و 14:00 الي 17:00 بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 96/10/21 به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (مطابق جدول شماره 2 ذيل) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمايند.

جدول‌ شماره 2- نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارت هاي شركت درآزمون استخدامي پزشكان متخصص وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي  سال 1396 

نام استان
محل برگزاري

نام شهرستان
محل برگزاري

محل رفع نقص كارت

نشاني باجه‌هاي رفع نقص

آذربايجان شرقي

تبريز

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز

تبريز: ميدان جهاد، نصف راه، انتهاي خيابان ورزش

اصفهان

‌ اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، جنب معاونت آموزشي، ساختمان ستادآزمونها

تهران

تهران

دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

تهران: ميدان فردوسي، خيابان انقلاب ، مابين خيابان استاد نجات اللهي و سپهبد قرني ، بن بست شاهرود

خراسان رضوي

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد: بلوار وكيل آباد،روبروي پارك‌ ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي ، مديريت آموزشي دانشگاه

مازندران

بابلسر

دانشگاه مازندران- بابلسر

بابلسـر: خيابان پاسدران، دانشگاه مازندران، سازمان مركزي دانشگاه