زمان شركت در سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستياري دندانپزشكي سال ١٣٩٧

زمان شركت در سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستياري دندانپزشكي سال ١٣٩٧

سي و دومين دوره آزمون پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي دندانپزشكی(سال١٣٩٧ ) با توجه به زمان بندي زير و رعايت شرايط مندرج در آئين نامه ها و مقررات مصوب٬ به صورت متمركز در تعدادي از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور برگزار خواهد شد.
١ -ثبت نام آزمون در اسفند ماه سال ١٣٩٦به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكی sanjeshp.ir انجام خواهد شد.
٢ -آزمون در سال آينده پس از ماه مبارك رمضان كه تاريخ دقيق آن متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد، برگزار خواهد شد.