زمان برگزاری برخی از مصاحبه های علمی دکتری 96 پیام نور تغییر کرد

زمان برگزاری برخی از مصاحبه های علمی دکتری 96 پیام نور تغییر کرد

تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال ۹۶ برخی از رشته های دانشگاه پیام نور تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور خطاب به معرفی شدگان مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری این دانشگاه اعلام کرد: تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه علمی برخی از رشته های این دانشگاه تغییر کرده است لذا معرفی شدگان با توجه به تاریخ های جدید جهت مصاحبه به مرکز مجری مراجعه کنند.

۱ نام رشته محل تاریخ برگزاری قبلی تاریخ برگزاری جدید شماره تماس
۲ فلسفه تعلیم و تربیت ۲ آذر ۹۶ ۴ آذر ۹۶

۰۲۱-۸۸۹۴۰۰۹۳

۰۲۱-۸۸۹۴۱۸۵۸

۳ مجموعه رشته های مدیریت (کلیه گرایشهای دولی و بازرگانی) ۶ آدر ۹۶ ۷ آذر ۹۶ ۰۲۱-۲۴۵۰۸۳۰۰

۰۲۱-۲۲۸۰۶۵۶۴

۰۲۱-۲۴۵۰۸۱۰۱

۴ مجموعه گرایشهای رشته علوم اقتصادی ۶ آذر ۹۶ ۱۱ آذر ۹۶

۰۲۱-۲۲۸۰۶۵۶۴

۰۲۱-۲۴۵۰۸۳۰۰

۰۲۱-۲۴۵۰۸۱۰۱

۵ شیمی فیزیک ۱۶ آذر ۹۶ ۲۱ آذر ۹۶ ۰۳۵۳۲۲۲۸۱۱۰ ۰۳۵۳۲۲۲۰۰۱۱ داخلی ۱۰۷