دانشگاه های پیام نور استان مرکزی تبدیل به نسل سوم و کارآفرین می شوند

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی تبدیل به نسل سوم و کارآفرین می شوند

رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی گفت: حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین اولویت این مرکز آموزش عالی است و واحدهای تابعه این دانشگاه در استان باید نقشه راه قوی برای تحقق هدف خود ترسیم کنند.