دانشگاه ارومیه در طرح آمایش آموزش عالی جزو هشت دانشگاه برتر کشور شد

دانشگاه ارومیه در طرح آمایش آموزش عالی جزو هشت دانشگاه برتر کشور شد

رئیس دانشگاه ارومیه گفت: این دانشگاه در نتایج رتبه بندی طرح آمایش آموزش عالی در موضوع توسعه آموزش، پژوهش و فناوری در سطح ملی جزو دانشگاه های سطح 2 و هشت دانشگاه برتر کشور شناخته شد.