جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی

جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی

در جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر محمدعلی کی‌نژاد نحوه جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی بررسی شد.