تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي دانشگاه فني و حرفه‌اي

تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي دانشگاه فني و حرفه‌اي

پيرو اطلاعيه مورخ 96/07/25، با توجه به درخواست دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي مبني بر تكميل ظرفيت پذيرش رشته‌هاي تحصيلي مربوط در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1396، سازمان سنجش آموزش كشور بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان علاقه‌مند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي مؤسسات فوق (اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور ثبت‌نام نموده و يا ثبت‌نام ننموده‌اند) مي‌رساند که به منظور اطلاع از رشته‌هاي تحصيلي و موسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله لازم است  به لينك جستجوي عنوان موسسه و كدرشته مندرج در ذيل اين اطلاعيه و همچنين به پايگاه اطلاع‌رساني دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و كشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه‌اي و يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غير انتفاعي مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و موسسه مورد علاقه خود، و با توجه به توضيحات ذيل و با به همراه داشتن مدارك مندرج در اين اطلاعيه، از تاريخ 96/08/03  لغايت 96/09/01 به مؤسسه آموزش عالي محل پذيرش رشته تحصيلي مورد تقاضا مراجعه نمايند.