تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال1396 رو به پایان است

تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال1396 رو به پایان است

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد مطهري در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال1396 مي‌رساند كه اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي ذيربط به همراه اطلاعيه مربوط به برنامه زماني مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش در روز دوشنبه مورخ  96/10/04 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام خواهد شد. 

ضمناً كليه معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه‌متمركز آموزش علوم ورزشي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي در آزمون سراسري سال 96 كه در آزمون عملي رشته مذكور شركت نموده‌اند نيز مي‌بايست مطابق برنامه زماني مندرج در اطلاعيه مورخ 96/10/04 براي انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش خود اقدام نمايند.