تقویم آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی منتشر شد/ اعلام زمان امتحانات

تقویم آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی منتشر شد/ اعلام زمان امتحانات

تقویم آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی مختلف برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶ منتشر شد. بر اساس این تقویم دانشگاه ها امتحانات خود را در خرداد و تیرماه برگزار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی مختلف منتشر شد. بر اساس این تقویم، نیمسال دوم ۹۷-۹۶ در بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی از ۱۴ بهمن ماه آغاز می شود.

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه های علوم پزشکی تا خردادماه سال ۹۷ ادامه خواهد داشت.

برخی از دانشگاه های علوم پزشکی تقویم تابستان را نیز اعلام کرده اند.

انتخاب واحد دانشجویان بالینی به صورت حضوری و با هماهنگی با آموزش بالینی انجام می شود اما انتخاب واحد به صورت اینترنتی انجام می شود.

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

ردیف دانشگاه علوم پزشکی انتخاب واحد شروع کلاس ها پایان کلاس ها زمان حذف و اضافه

حذف اضطراری

شروع و پایان امتحانات
۱ ارومیه ۱۴ تا ۲۰ بهمن ۹۶ بهمن ۹۶ ۳۱ تیر ۹۷ ۵ و ۶ اسفند ۹۶

۲۵ اردیبهشت ۹۷

۱ تا ۱۵ تیر ۹۷
۲ اصفهان ۲۷ دی تا ۳ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ تیر ۹۷ ۲۴ و ۲۵ بهمن ۹۶

۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۹۷

۲۷ خرداد تا ۱۳ تیر ۹۷
۳ جندی شاپور اهواز ۷ تا ۱۱ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۴ خرداد ۹۷ ۲۳ و ۲۴ بهمن ۹۶

۲۲ اردیبهشت ۹۷

تا ۱۴ تیر ۹۷
۴ ایلام ورودی قدیم ۸ تا ۱۳ بهمن ۹۶

ورودی جدید ۹ تا ۱۰ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶ ۲۲ خرداد ۹۷  ۱ و ۲ اسفند ۹۶

تا ۳۱ اردیبهشت ۹۷

 ۲۲خرداد تا ۷ تیر ۹۷
۵ بیرجند ۱ تا ۱۰ بهمن ۹۶ ۲۸ بهمن تا ۴ اسفند ۹۶ ۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷ ۱۷ اردیبهشت ۹۷

تا ۲۴ خرداد ۹۷

۱ تا ۱۸ خرداد ۹۷
۶ تبریز ۱۰ تا ۱۳ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۴ خرداد ۹۷ ۲۹ و ۳۰ بهمن ۹۶

تا ۱۹ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷
۷ جیرفت ورودی قدیم ۱۴ تا ۱۶ بهمن ۹۶

ورودی جدید (انتخاب واحد به صورت حضوری)

۱۷ بهمن ۹۶ ۲۳ خرداد ۹۷ ۵ و ۶ اسفند ۹۶

۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۹۷

۲۷ خرداد تا ۱۰ تیر ۹۷
۸ جهرم ۷ تا ۱۱ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۴ خرداد ۹۷ ۲۸ و ۲۹ بهمن ۹۶

۳۰ بهمن ۹۶ و ۱۹ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۱۴ تیر ۹۷
۹ دزفول ۸ تا ۱۱ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۴ خرداد ۹۷ ۲۹ و ۳۰ بهمن ۹۶

۱۲ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷
۱۰ رفسنجان ۷ تا ۱۴ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۴ خرداد ۹۷ ۲۸ و ۲۹ بهمن ۹۶

۲۲ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷
۱۱ زنجان (بر اساس برنامه وزارت بهداشت) ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۴ خرداد ۹۷ دو هفته پس از شروع نیمسال

تا ۵ هفته به پایان نیمسال

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷
۱۲ کرمان ۱۰ تا ۱۳ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ ۳۱ خرداد ۹۷ ۱۲ و ۱۳ اسفند ۹۶

۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۹۷

۱ تا ۲۲ تیر ۹۷
۱۳ شاهرود ۳۰ دی تا ۶ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۴ خرداد ۹۷ ۲۸ و ۲۹ بهمن ۹۶

۱۹ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷
۱۴ شهرکرد ۱۴ تا ۱۵ بهمن ۹۶ ۲۱ بهمن ۹۶ ۲۳ خرداد ۹۷ ۱۲ تا ۱۴ اسفند ۹۶

۱ و ۲ خرداد ۹۷

۲۶ خرداد تا ۱۳ تیر ۹۷
۱۵ شهید بهشتی (بر اساس برنامه وزارت بهداشت) ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۴ خرداد ۹۷ دو هفته پس از شروع نیمسال

تا ۵ هفته به پایان نیمسال

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷
۱۶ شیراز ۷ تا ۱۰ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۴ خرداد ۹۷ ۲۸ بهمن تا ۱ اسفند ۹۶

۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۹۷

۷ تیر ۹۷ (پایان امتحانات)
۱۷ کاشان ۱۰ تا ۱۳ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۴ خرداد ۹۷ ۲۹ و ۳۰ بهمن ۹۶

۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷
۱۸ البرز ۱۴ تا ۲۰ بهمن ۹۶ ۲۱ بهمن ۹۶ ۳۰ خرداد ۹۷ ۵ تا ۷ اسفند ۹۶

۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۷

۲ تا ۲۱ تیر ۹۷
۱۹ کردستان ۱ تا ۱۱ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۳ خرداد ۹۷ ۲۸ و ۲۹ بهمن ۹۶

۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۱۱ تیر ۹۷
۲۰ مشهد ۷ تا ۱۵ بهمن ۹۶ ۱۶ بهمن ۹۶ ۲۳ خرداد ۹۷ دو هفته پس از شروع نیمسال

تا ۵ هفته به پایان نیمسال

۲ تا ۱۴ تیر ۹۷
۲۱ تربت جام ۶ تا ۱۲ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۴ خرداد ۹۷ ۱۴ تا ۲۶ بهمن ۹۶

از شروع ترم تا ۲۷ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷
۲۲ تهران ۷ تا ۱۱ بهمن ۹۶ ۱۴ بهمن ۹۶ ۲۳ خرداد ۹۷ ۲۸ بهمن تا ۴ اسفند ۹۶

۱۵ تا ۱۹ اردیبهشت ۹۷

۲۷ خرداد تا ۶ تیر ۹۷