تبادل دانشجویان ایرانی با دانشگاه های بزرگ روسیه در سال 96 افزایش می یابد

تبادل دانشجویان ایرانی با دانشگاه های بزرگ روسیه در سال 96 افزایش می یابد

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه تبادل دانشجویان ایرانی با دانشگاه های بزرگ کشور روسیه در آینده بیشتر خواهد شد، گفت: علاوه بر افزایش برگزاری دوره های مشترک علمی در حوزه های مشخصی نیز تبادل استاد و دانشجو خواهیم داشت.