برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 اعلام شد. زمان ثبت نام از تاریخ از چهارشنبه 1 دی سال 96 تا سه شنبه 7 دی سال 96 است. تاریخ برگزاری آزمون پنج‌شنبه 96/2/7 و جمعه 96/2/8 میباشد.