برطرف کردن نقش مخرب کنکور از مسیر خلاقیت دانش آموزان

برطرف کردن نقش مخرب کنکور از مسیر خلاقیت دانش آموزان

در جلسه 262 کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر برطرف کردن نقش مخرب کنکور از مسیر خلاقیت دانش آموزان تاکید شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه گزارشی تحت عنوان «نقش بنگاه‌های زود بازده» در توسعه فرهنگ کارآفرینی ارائه شد.

همچنین از اهم موارد مطرح شده در این گزارش می‌توان به مواردی مانند مفهوم و جایگاه کارآفرینی در ایران، مراحل کارآفرینی، موانع خلاقیت، سرمایه گذاری در زمینه کارآفرینی توسط سایر کشورها، کارآفرینی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و مقایسه سطح تأثیر بنگاه‌های زود بازده ها در اشتغال در مقایسه با صنایع دارای فناوری بالا « High Tech » اشاره کرد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ارائه این گزارش اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند؛ که اهم شامل “توسعه خلاقیت در جامعه با برنامه ریزی از دوران پیش دبستان و دبستان”، “آشنایی دانشجویان با روزآمدسازی روند پیشرفت و ارتقاء فناوری در جهان” و “برطرف کردن نقش مخرب کنکور در مسیر ارتقاء خلاقیت دانش آموزان” است.