اعلام نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان رشته‌‌هاي‌ تحصيلي نيمه‌‌متمركز درآزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1396

اعلام نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان رشته‌‌هاي‌ تحصيلي نيمه‌‌متمركز درآزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1396

پيرو اطلاعيه مورخ 96/11/11، بدين‌وسيله توجه داوطلباني را كه اسامي آنها به عنوان پذيرفتهشدگان نهايي هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمه‌متمركز آزمون سراسري سال 1396 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام شده است، به موارد ذيل جلب مي‌نمايد:

1- كليه پذيرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه و يا موسسه محل قبولي خود براي اطلاع از برنامه زماني، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه مراجعه خود جهت ثبت‌نام، به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه محل قبولي ذيربط مراجعه نمايند. در صورتي كه زمان خاصي از سوي دانشگاهها و موسسات براي ثبت‌نام اعلام نشده باشد، مي‌بايست با همراه داشتن مدارك به شرح ذيل در يكي از روزهاي سه‌شنبه 96/11/17 و يا چهارشنبه 96/11/18 به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.

2- پذيرفته شدگان رشته نيمه‌متمركز كارداني علوم انتظامي (كد 27164) دانشگاه علوم انتظامي امين براي ثبت‌نام براساس حروف الفبا در روزهاي دوشنبه 96/11/16 (الف-ب-پ-ت-ج-چ-ح-خ)، سه شنبه مورخ 96/11/17 (د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع) و چهارشنبه مورخ 96/11/18 (غ-ف-ق-ك-گ-ل-م-ن-و-ه-ي) با در دست داشتن مدارك مندرج در بند الف اين اطلاعيه به دانشگاه مربوط مراجعه نمايند.

3- اسامي پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام نخواهد شد. با پذيرفته‌شدگان براي انجام مراحل ثبت‌نام توسط دانشگاه مذكور هماهنگي لازم بعمل خواهد آمد. 

4- در رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز تربيت مروج سياسي و مربيگري عقيدتي (كدهاي 27117 و 27165) مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه- قم، مهندسي برق، مهندسي كامپيوتر و مهندسي مكانيك (كدهاي 27531، 27532 و 27533) دوره‌هاي مشترك دانشگاه تهران و كارداني تكنولوژي راديولوژي دهان، فك و صورت (كد 27042) دانشگاه علوم پزشكي همدانبدليل عدم ارسال نتايج مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش داوطلبان از سوي موسسات مذكور، هيچ داوطلبي به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نخواهد شد. داوطلبان در صورت داشتن هر گونه سوال مي‌توانند با ارگانها ویا دانشگاههای ذیربط تماس حاصل نمايند.

5- در رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز كارداني بهداشت عمومي (كد 27034) دانشگاه علوم پزشكي لارستان و كارداني فوريتهاي پزشكي (كد 27529) دانشگاه علوم پزشكي دزفول بدليل اينكه هيچ داوطلبي در مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش از سوي موسسات مذكور مورد تائيد قرار نگرفته است، هيچ داوطلبي به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نخواهد شد.

6- آن دسته از داوطلباني كه علاوه بر قبولي در رشته هاي تحصيلي مربوط به مرحله تكميل ظرفيت در رديف پذيرفته شدگان رشته نيمه‌متمركز آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1396، نيز قرار گرفته‌اند، مي‌بايست از دو رشته قبولي اعلام شده يكي را به دلخواه انتخاب و در آن  رشته به تحصيل بپردازند. بديهي است ثبت‌‌نام اين دسته از پذيرفته شدگان در يك كدرشته قبولي به منزله انصراف از رشته ديگر تلقي خواهد شد.