اطلاعیه درباره متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 1396

اطلاعیه درباره متقاضیان شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه اسفند 1396

1 -داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور که در مرکز خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده اند، قبل از ثبت نام از طریق سایت http://epay1.sanjeshp.ir/startpage.aspx مبلغ 1000000 ریال بصورت اینترنتی به عنوان هزینه ثبت نام پرداخت نمایند، و با در دست داشتن پرینت پرداخت هزینه و به همراه داشتن یک قطعه عکس وکارت ملی به حوزه مرکز قطب برگزار کننده آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی از روز چهارشنبه مورخ 4/11/69 لغایت روز پنجشنبه مورخ 69/11/69 مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدامنمایند. لازم به ذکر است ثبت نام این دسته از داوطلبان به صورت مشروط می باشد. صدور کارت ورودبه جلسه آزمون منوط به تأیید مرکز خدمات آموزشی خواهد بود.

تذکر مهم:
داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور قبل از واریز وجه ثبت نام از مرکز قطب برگزار کننده آزمون درخصوص برگزاری آزمون برای داوطلبان خارج از کشور استعلام نمایند.

2 -داوطلبان تحصیل کرده در داخل کشور نیز جهت ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ 4/11/69 لغایت روز پنجشنبه مورخ 69/11/69 به دانشگاه محل تحصیل خود در حوزه مراکز برگزار کننده آزمون های جامع علوم پایه وپیش کارورزی میان دوره مراجعه و یا با معرفی دانشگاه به نزدیکترین مرکز قطب برگزار کننده آزمون مراجعه نمایند.

3 -زمان برگزاری آزمون روز پنج شنبه مورخ 11/16/69 می باشد.