اطلاعيه در خصوص رشته های آموزش بهداشت، مهندسی بهداشت محيط و مشاوره در مامایی

اطلاعيه در خصوص رشته های آموزش بهداشت، مهندسی بهداشت محيط و مشاوره در مامایی

اطلاعيه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص پذیرش رشتههای آموزش بهداشت،مهندسی بهداشت محيط و مشاوره در مامایی مرحله تکميل ظرفيت کارشناسی ارشد ٩٦ با سپاس به درگاه خداوند متعال و با سلام و درود به پيشگاه حضرت بقيه ا…(عـج ) بدينوسـيله بـه اطلاع داوطلبان متقاضی مرحله تکميل ظرفيت رشتههـای آمـوزش بهداشـت، مهندسـی بهداشـت محيط و مشاوره د رمامایی میرساند، ظرفيت پذیرش دانشـگاه ع .پ.البـرز بـرای ایـن سـه رشـته ، همانگونه که در جدول پذیرش اطلاعيه شماره ٢٤ این مرکز اعلام شده، پذیرش بـا پرداخـت شـهریه میباشد موقع انتخاب رشته محل در فرم مربوطه کلمه “با پرداخـت شـهریه ” جـا افتـاده اسـت لـذا تاکيد میگردد مطابق جدول اطلاعيه شماره ٢٤ دورههای مذکور شهریه پرداز میباشد.