اطلاعيه در خصوص ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-96

اطلاعيه در خصوص ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 97-96

با سپاس به درگاه خداوند متعال و با سلام و درود به پيشـگاه حضـرت بقيـه ا …(عـج ) بدينوسـيله بـه اطـلاع میرساند داوطلبان میتوانند نسبت به انتخاب رشته محل های مربوط به مرحلـه تکميـل ظرفيـت ، براسـاس جدول زیر از تاریخ ٢٦/٧/٩٦ لغایت ٢٨/٧/٩٦ با وارد نمودن کد رهگيری خود اقدام نمایند .