اطلاعيه‌ سوم سازمان‌ سنجش‌ درباره‌ ظرفيتهاي جديد دوره دکتری «Ph.D» سال 96

اطلاعيه‌ سوم سازمان‌ سنجش‌ درباره‌ ظرفيتهاي جديد دوره دکتری «Ph.D» سال 96

پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 96/07/12 و 96/07/17 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شرکت کننده در آزمون ورودي‌ دوره دکتری«Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1396 مي‌رساند، با توجه به وصول اصلاحات و همچنين اعلام رشته محل‌هاي جديد، علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در اطلاعيه‌هاي فوق از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (به شرح جدول ذيل) و به منظور مساعدت براي انتخاب رشته در اين مرحله، مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا پايان روز سه‌شنبه مورخ 96/07/25 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.

لذا متقاضيان لازم است براساس مندرجات اين اطلاعيه و همچنين اطلاعيه‌هاي مورخ 96/07/12 و 96/07/17، نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود حداكثر تا پايان روز سه‌شنبه مورخ 96/07/25 منحصراً از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمايند.

ضمناً داوطلباني كه قبلاً انتخاب رشته نموده‌اند نيز، در صورت تمايل و با توجه به مندرجات اين اطلاعيه، مي‌توانند نسبت به اصلاح و ويرايش اولويت‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذكر اقدام نمايند.