دفترچه راهنماي ثبت‌نام‌ و شركت در‌ آزمون‌ استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت سال 1396

دفترچه راهنماي ثبت‌نام‌ و شركت در‌ آزمون‌ استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت سال 1396

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396 در تاريخ 96/08/25، بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان مي‌رساند با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اصلاحات جديد ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون مذكور صورت گرفته است كه ضرورت دارد داوطلبان هنگام ثبت‌نام به اين نكات توجه نمايند. ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند، مي‌توانند با توجه به توضيحات ذيل در صورت تمايل، نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام نمايند.

الف) اصلاحات مربوط به دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر:

1- در كد شغل محل 10094 (ماما) محل خدمت مركز جامع سلامت روستايي اسپكه مي باشد.

2- دركد شغل محل 10065 (كارشناس بهداشت محيط) محل خدمت قصرقند – حميري مي باشد.

ب) اصلاحات مربوط به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل :

– در كد شغل محل 10608 (كارشناس پرتوشناسي) شرايط احراز تحصيلي به كد 30337 تكنولوژي پرتوشناسي (راديولوژي) (ليسانس) اصلاح مي‌گردد.

ج) اصلاحات مربوط به دانشكده  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت جام :

– دركد شغل محل 10244 (كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي) شرايط اختصاصي به «دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد ذكر شده مشروط به داشتن كارشناسي علوم آزمايشگاهي مي باشند» اصلاح مي گردد.

د) اصلاحات مربوط به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم :

– دركد شغل محل 10866 (كارشناس بهداشت محيط) در شرايط احراز تحصيلي مقطع ليسانس اضافه مي گردد.

ح) اصلاحات مربوط به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران :

– اصلاحات مربوط به توضيحات شغل محل 11114 (كارشناس پذيرش و مدارك پزشكي):

«استخدام در كد شغل محل 11114 جهت تصدي پست منشي بخش مي‌باشد»

و) اصلاحات مربوط بند الف بخش امتيازات و سهميه هاي قانوني:

براساس ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در هر آزمون استخدامی، ابتدا از کل مجوز تخصیص یافته به هر دانشگاه، سی (30) درصد برای پذیرش ایثارگران اختصاص می‌يابد. از 30 درصد فوق الذکر، 25 درصد مربوط به مشمولین بند 1-9 (مندرج در قسمت تعاریف) و  ۵ درصد سهمیه باقیمانده نیز مربوط به مشمولین بند 1-10 (مندرج در قسمت تعاریف)می‌باشد.