اطلاعاتی که داوطلبان کنکور 97 باید برای ثبت‌نام بدانند + تقویم آموزشی

اطلاعاتی که داوطلبان کنکور 97 باید برای ثبت‌نام بدانند + تقویم آموزشی

سریال بی پایان کنکور از سال ۱۳۴۸ برگزار شد و ۴۷ هزار ۷۰۳ نفر داوطلب در آن شرکت کردند و آزمون سال ۱۳۹۶، چهل و نهمین آزمون کنکور ایران بود هرچند گمانه زنی‌های بسیاری برای حذف دوره کنکور مطرح شده، اما هنوز هیچ یک از راه حل‌ها و انتقادات به نتیجه نرسیده است و سد کنکور برای دانش آموزان خودنمایی می‌کند.
امسال دفترچه آزمون سراسری برای شرکت در پنجاهمین دوره کنکور توزیع شده تا داوطلبان به طور رسمی برای شرکت در این دوره اعلام آمادگی کنند البته آگاهی از باید‌ها و نباید‌های شرکت در این آزمون برای داوطلبان ضروری است و با توجه به این ضرورت همه آنچه داوطلبان باید بدانند در این بسته خبری توضیح داده خواهد شد.

شرایط عمومی داوطلبان برای شرکت در کنکور چیست؟

۱ -دارا بودن مدرک پیش‌دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ و یا دارا بودن دیپلم نظام قـدیم یـا مـدرک کاردانی (فوقدیپلم) برای کلیه داوطلبان الزامی است.
۲ -دارندگان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کاردانش که فاقد مدارک پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی هستند حق ثبت‌نام در آزمون سراسـری سـال ۱۳۹۷ را ندارند و در صورت ثبتنام در آزمون به‌عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
۳ -زمان شروع ثبت نام از روز یکشنبه ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ لغایت روز یکشنبه ۰۸/۱۱/۱۳۹۶ است. ثبتنام منحصراً از طریق سایت اینترنتـی سـازمان‌سنجش آموزش کشورانجام می‌شود.
۴- نظر به اینکه سوابق تحصیلی دیپلم‌های شاخه نظری (نظام سالی واحدی) شامل رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علـوم انسـانی و علوم و معارف اسلامی که از سال ۱۳۸۴ به بعد (سال ۱۳۸۴ لغایت سال ۱۳۹۶، (دیپلم خود را اخذ نموده‌اند در آزمون آنان اعمال خواهد شـد.

مراحل ثبت نام را چگونه پشت سر بگذرانند؟

با توجه به اینکه ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ منحصراً به روش اینترنتی انجام می‌گیرد، لـذا کلیـه داوطلبـان لازم اسـت شـماره سریال ثبت‌نام (شماره ۱۲ رقمی مندرج در سریال اعتباری ثبتنام)، و همچنین شماره پرونده و کد پیگیری ثبت‌نام خود را برای انجـام امـوربعدی (مشاهده و کنترل اطلاعات ثبتنامی، مشاهده کارنامه مرحله اول، انتخاب رشته، مشاهده کارنامه نهایی و …) آزمون به دقت نـزد خـود نگهداری کنند ضمناً داوطلبان لازم است پس از تکمیل فرم اینترنتی تقاضانامه ثبتنام، شماره پرونده و کد پیگیری خـود را نیـز یادداشـت کنند.
۱- شماره پرونده و کد پیگیری ثبتنام، پس از پایان مراحل مختلف ثبت‌نام توسط سیستم به داوطلبان ارائـه خواهـد شـد. بـه داوطلبـان
توصیه می‌شود از تقاضانامه ثبت‌نامی نهایی خود که بر روی آن شماره پرونده و کد پیگیری ثبت‌نام درج شده، پرینت تهیه کنند.
۲ -آن دسته از داوطلبانی که علاقهمند به شرکت در گزینش دانشگاه پیام نور و یا مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی نیز است، باید سریال اعتباری به مبلغ ۰۰۰/۱۱۰) یکصد و ده هزار ریال را تهیه و بند مربوط را علامتگذاری کنند.
۳ -چنانچه پس از پایان مراحل ثبت‌نام (دریافت شماره پرونده ۷ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی ثبت‌نام) و یـا اتمـام مهلـت ویـرایش اطلاعـات، متوجه شدید که اشکالی در اطلاعات ثبت‌نامی شما وجود دارد، مقتضی است از انجام ثبتنام مجدد یا مکاتبه با این سازمان جداً خودداری شود و با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات در سایت این سازمان در محدوده زمانی ثبتنام و ویرایش (۰۱/۱۱/۹۶ لغایـت ۰۸/۱۱/۹۶ (نسبت به تصحیح اطلاعات خود اقدام شود.

شرایط اختصاصی برای داوطلبان

۱- داشتن دیپلم دوره چهارساله متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه و یا گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی که حـداکثر تـا تـاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ اخذ شود یا داشتن مدرک کاردانی
۲- دارندگان مدرک کاردانی (فوق‌دیپلم) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دارندگان مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده‌هـای فنـی و حرف‌های وزارت آموزش‌وپرورش و همچنین آن دسته از داوطلبان مذکور که حداکثر تا ۳۱/۶/۱۳۹۷ در مقطع کاردانی (فـوق‌دیـپلم) فارغ‌التحصیل می‌شوند، حق ثبت‌نام در آزمون سراسری را خواهند داشت.
۳- فارغ‌التحصیلان دوره کاردانی رشته‌های تحصیلی گروه آموزشی پزشکی به شرطی می‌توانند در آزمون سراسـری سـال ۱۳۹۷ شـرکت کنند کـه خـدمات قـانونی مقـرر را تـا تـاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ یـا ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ بـه پایـان برسـانند.
4 – فارغ‌التحصیلان دوره کاردانی رشته‌های تحصیلی گروه‌های آموزشی غیر پزشکی حـداکثر تـا ۳۱/۶/۱۳۹۷ بـه شـرطی مـی‌تواننـد در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ شرکت کنند که تعهدات و خدمات قانونی را انجام داده باشند.
۵- دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۶ دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (بجز دانشجویان مشمول تبصره‌های ۲ و ۳ بنـد الف) چنانچه واجد دیگر شرایط مندرج در این دفترچه (مخصوصاً مقـررات نظـاموظیفـه) باشـند و حـداکثر تـا تـاریخ ۲۰/۱۲/۹۶ از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمایند، حق ثبتنام و شرکت در این آزمون را دارند.
۶- دانشجویان اخراجی آموزشی موضوع موارد مرتبط آیین‌نامه آموزشی همچنین دانشجویان دوره کارشناسی که مدرک معادل کاردانی (اعم از کاردانی عمومی و یا کاردانی) را اخذ نموده‌اند نیز مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی پس از تسویه‌حسـاب کامـل بـا مؤسسه ذیربط و همچنین اداره کل امور دانشجویان داخل و صندوق رفاه دانشـجویان وزارت ذیربـط و در صـورت نداشـتن مشـکل نظاموظیفه (برای برادران) حق ثبتنام داشته و محدودیتی در انتخاب رشته ندارند. بدیهی است این دسته از داوطلبان می‌تواننـد کلیـه تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصیلات خود بهصورت یکجا به انجام برسانند.
۷- بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی (سـتاد انقـلاب فرهنگـی وقـت)، متقاضـیانی کـه از سـال تحصـیلی ۶۴-۱۳۶۳ به بعد، دو نوبت در آزمون‌های ورودی (دوره‌های روزانه) رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه‌متمرکز پذیرفته شـده باشـند، حـق ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ را نخواهند داشت.
۸- پذیرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶) اعم از رشته‌های متمرکز و یا نیمهمتمرکز)، در صورت ثبتنام و شرکت در آزمـون سراسری سال ۱۳۹۷، منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های غیر روزانه (نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه آزاد اسـلامی، نیمـه‌حضـوری، پیـام نور، غیرانتفاعی، ظرفیت مازاد، پردیس خودگردان و مجازی) بوده و فقط در این دوره‌ها گزینش خواهند شد.
۹- دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته صرفاً قادر به تحصیل در پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد هستند.
۱۰- دانش‌آموختگان مقطع کاردانی رشته اپتیک که قبل از سال ۱۳۸۹ پذیرفته شده باشند، درصورت شرکت در گروه آزمایشـی علـوم تجربـی و احراز نمره علمی و شرایط لازم، می‌توانند در مقطع کارشناسی پیوسته رشته بینایی‌سنجی ادامه تحصیل دهند.
 اطلاعاتی که داوطلبان کنکور باید برای ثبت‌نام بدانند