اختصاص رتبه چهارم دکترای کشور به دانشگاه پیام نور دماوند

اختصاص رتبه چهارم دکترای کشور به دانشگاه پیام نور دماوند

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دماوند با بیان اینکه این مرکز رتبه چهارم دکترای کشور از مجموعه وزارت علوم را به خود اختصاص داد گفت: درحال حاضر نگاه ویژه‌ای به دانشگاه پیام نور مرکز دماوند می شود و این مرکز 190 عضو مدعو، 31 نفر هیئت‌ علمی و سه هزار و 500 دانشجو دارد.