آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي–درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396

آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي–درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396

پيرو اطلاعيه مورخ 96/09/26 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396 مي‌رساند كه آزمون مذكور طبق برنامه پيش‌بيني شده در صبح روز جمعه مورخ 96/10/01 در 41 شهرستان كشور برگزار خواهد شد.

داوطلبان مي‌بايست تا پايان وقت روز پنجشنبه مورخ 96/09/30 نسبت به پرينت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمايند. فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:30 صبح روز جمعه مورخ 96/10/01 آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند. آدرس محل برگزاري آزمون بر روي پرينت كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.