آزمون‌ استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه تمدید شد

آزمون‌ استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه تمدید شد

ثبت نام در آزمون‌ استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه
منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش‌ آموزش کشور از روز
شنبه مورخ 29/07/1396 آغاز و تا روز سه شنبه مورخ 09/08/1396 تمدید شد.