امروز آخرین مهلت برای ثبت نام آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه سال 1396

امروز آخرین مهلت برای ثبت نام آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه سال 1396

آخرین مهلت برای ثبت نام آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه سال 1396 امروز سه شنبه 9 آبان 96 میباشد.

زمان شروع ثبت نام از روز شنبه 1396/7/29 لغايت روز سه شنبه 1396/8/9 مي باشد